Prospectiva de tendències, actituds i motivacions de mercats turístics emissors

Desenvolupament d’un projecte de prospectiva de tendències, actituds i motivacions de mercats turístics emissors per a la província de Màlaga, 2015

L’Escuela de Organización Industrial (EOI) va contractar l’Institut Opinòmetre, durant l’any 2014, per a la realització d’un estudi de mercat sobre l’anàlisi de les actituds i motivacions dels turistes en origen en els principals mercats emissors de la província de Màlaga, així com l’anàlisi de les tendències de canvi que poden afectar la dinàmica sectorial durant els propers 5-10 anys. Aquest estudi ha comptat amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del govern espanyol.

L’estudi anava adreçat a aquelles persones que, en els darrers 3 anys, havien realitzat algun viatge internacional, per motiu d’oci o vacances de més d’una nit.

Per l’assoliment d’aquest objectiu es van realitzar enquestes en origen a Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Regne Unit, Suècia, Noruega, Rússia i Estats Units.

El treball de camp es va dur a terme entre els mesos d’agost i novembre de 2014, amb una mostra representativa de 1.100 entrevistes completes per cada mercat emissor escollit per la realització de l’estudi, fent-se un total de 12.100 entrevistes completes pel total de l’estudi.

Les entrevistes es van realitzar mitjançant entrevistes telefòniques amb sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

El personal emprat per a la realització de l’estudi parlava les diferents llengües dels mercats emissors objecte d’estudi: anglès, francès, alemany, italià, rus, suec, noruec, flamenc i holandès, a més de català i espanyol.