METODOLOGIA

Per a la generació de dades i informació:

Quantitativa:

 • Enquestes personals (CAPI).
 • Enquestes telefòniques (CATI).
 • Enquestes en línia (CAWI).
 • Enquestes postals.
 • Hall test.
 • Home test.

Qualitativa:

 • Dinàmiques de grup (Focus Groups).
 • Entrevistes en profunditat.
 • Tècniques projectives.
 • Experimentació.
 • Observació.
 • Mystery Shopping.

Per a l’anàlisi de dades i l’elaboració d’informes i productes aplicats:

Quantitativa:

 • Estadística descriptiva: taules, gràfics, mesures de tendència central, dispersió i forma.
 • Anàlisis exploratoris.
 • Estadística inferencial: construcció d’intervals de confiança, disseny mostral i d’altres.
 • Correlació i taules de creuaments.
 • Anàlisi de la regressió en totes les seves modalitats.
 • Anàlisi de preferències declarades amb aplicació de regressió logística.
 • Anàlisi multivariable: components principals, factorial, discriminant, cluster i d’altres.
 • Anàlisi d’equacions estructurals.
 • Anàlisi multinivell.
 • Anàlisi de sèries temporals.
 • Anàlisi de supervivència.
 • Altres.

Qualitativa:

 • Anàlisi contextual.
 • Delphi.
 • Crisp Set Qualitative Comparative Analysis.
 • Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis.
 • Altres.