QUALITAT

Atenent a l’articulat del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Institut Opinometre realitza auditories anuals que certifiquen el compliment i adaptació a la legislació anteriorment esmenada en matèria de protecció de dades i sistemes de seguretat.

Certificat UNE-ISO 20252 en sistemes de qualitat per a estudis de mercat i realització d’enquestes.

Certificat UNE-ISO 9001 de qualitat de servei.

L’Institut Opinòmetre pertany a AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) i a ESOMAR.

Empresa homologada per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Generalitat de Catalunya. Registre de Licitadors: RELI de la Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid i Registre Protrans.

Classificació empresarial L6B (Ministerio de Economía y Hacienda)
Serveis d’informació.

Classificació empresarial L3D (Ministerio de Economía y Hacienda)
Enquestes, recollida de dades i serveis anàlegs.

La Política de qualitat d’Opinòmetre SL comprèn totes les actuacions que s’integren en el seu SGC, quedant definida de la manera següent:

  • Una empresa com Opinòmetre SL que té com a especialitat mesurar, per a altres empreses, la qualitat dels serveis prestats, li és indispensable adoptar totes les mesures possibles perquè la gestió interna i els serveis oferts siguin percebuts pels seus clients com a serveis amb un alt grau d’excel·lència incorporada.
  • Creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels clients i en la necessitat de millorar el sistema de gestió d’una manera contínua i sistemàtica, sense oblidar el compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables.

En conseqüència, s’han establert una sèrie de principis bàsics que es descriuen a continuació:

  • Atenció i seguiment personalitzat al client, dedicant més recursos humans i incrementant la comunicació.
  • Tendència a la diversificació en els serveis i al creixement en els mercats en què estem establerts.
  • Augmentar l’eficiència en els projectes i serveis a través de la feina en equip. Per a això, la comunicació interna, la participació i la formació del nostre equip humà són elements essencials.

Tot el personal de l’empresa és conscient de la política de l’empresa, dels objectius que ens hem plantejat, i coneix i comparteix els valors establerts per aconseguir-los.

Sr. Josep Ribó
Gerent OPINOMETRE SL