ESTUDIS DE SATISFACCIÓ

L’Institut Opinòmetre realitza estudis de satisfacció i avaluació de la qualitat d’un producte o servei des d’una perspectiva integrada: gestió global de qualitat i millora continuada. L’objectiu principal dels estudis de satisfacció és conèixer els factors de fidelització dels clients actuals i de captació de clients potencials:

 • Coneixement de la qualitat del servei percebuda pels clients.
 • Determinació dels atributs que els clients consideren importants.
 • Relació entre les variables que determinen la satisfacció per establir prioritats d’actuació. Detecció dels punts forts i els punts a millorar del servei o organització.

Índex GLOBAL de satisfacció del client (ISC)

L’Institut Opinòmetre realitza enquestes de satisfacció del client/usuari incorporant les diferents metodologies de recollida de la informació disponibles (telefònica, presencial, on line), en funció de les especificitats del producte/servei a avaluar i la tipologia de clients. L’objectiu és obtenir un índex que permeti mesurar de forma continuada els nivells de satisfacció dels consumidors i usuaris i determinar els nivells de qualitat Qualitat Percebuda (imatge, preu i servei) i compromís (fidelització i prescripció).El nostre mètode d’avaluació de la qualitat GLOBAL es construeix a partir de dos aspectes bàsics:

 • Qualitat percebuda (IQP): segons model SERVQUAL, en el que es defineix la qualitat percebuda del servei a partir de dos eixos:
  1. Percepció dels diferents aspectes que defineixen el servei.
  2. Expectatives del consumidor davant els diferents aspectes que defineixen el servei.
 • Nivell de compromís: incorpora les variables de fidelitat (temptativa d’abandonament o intenció de seguir comprant o utilitzant el servei) i prescripció (recomanació del producte i/o servei a clients potencials).

Indicadors de qualitat de serveis municipals (IQM)

L’objectiu es disposar d’un conjunt d’indicadors comuns, objectius i mesurables que permetin mesurar la satisfacció i impacte d’un determinat servei municipal de forma comparada:

El càlcul dels indicadors es realitza a partir de dos tipus de dades:

 • Dades pròpies facilitades pels responsables de la gestió dels serveis.
 • Dades d’enquestes: dades obtingudes per l’Institut Opinòmetre mitjançant enquestes realitzades als usuaris/clients.

Els resultats obtinguts permeten realitzar un diagnòstic complet sobre l’eficiència en la gestió dels diferents serveis municipals. Aquest sistema d’avaluació pot aplicar-se a diferents serveis municipals: escoles bressol, esports, serveis socials, policia local, neteja viària, residus…

 • Índex de qualitat GLOBAL objectiva (IQO):
  Aquest indicador permet conèixer el nivell de qualitat del servei que ofereix una empresa, organització o sector d’activitat i detectar mancances en la prestació del servei des d’una òptica objectiva (mesurant i quantificant fets concrets) i comparada (aplicant els mateixos criteris d’avaluació a totes les empreses, establiments i oficines analitzades).
 • Índex de qualitat acadèmica (IQA):
  Aquest indicador està especialment creat per a avaluar la qualitat dels serveis prestats pels centres, empreses i institucions que ofereixen cursos de formació.