Treballs

L’Institut Opinòmetre ha estat adjudicatari del Baròmetre d’Opinió Política (BOP) per l’any 2015, encarregat pel Centre d’Estudis i Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya.
Recentment, el CEO va fer la presentació pública dels resultats de l’estudi, que va ser reproduït en tots els mitjans de comunicació, tant catalans com de la resta de l’estat espanyol.

En el següent link podreu accedir a tota la informació del Baròmetre d’Opinió Pública.

A finals de l’any 2014, l’Institut Opinòmetre ha realitzat el primer baròmetre sobre religiositat i gestió de la seva diversitat, encarregat al Centre d’Estudis d’Opinió pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant el conveni formalitzat el 12 de juny de 2014.

Aquest treball de camp, una iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR), ha tingut com a principal objectiu obtenir, per primera vegada a Catalunya, informació oficial sobre percepció i opinions de la ciutadania respecte a la diversitat religiosa i la seva gestió. Amb aquest treball també s’ha volgut disposar d’informació sobre la implantació de les diferents confessions religioses a Catalunya; la percepció de la població sobre la diversitat religiosa; l’opinió de la població davant dels reptes que planteja la diversitat religiosa sobre l’organització social, i l’opinió dels ciutadans respecte a possibles iniciatives del Govern en relació amb la gestió de la diversitat religiosa.

El treball de camp es va realitzar de l’11 de novembre al 8 de desembre de 2014, amb una mostra representativa de 1.600 entrevistes completes distribuïdes per província i grandària de municipi. La mostra també va ser estratificada dins de cada província amb quotes de sexe, grup d’edat i procedència de la persona entrevistada.

Les entrevistes s’han realitzat amb la metodologia presencial amb sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), mitjançant entrevistes domiciliàries.

Client: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB):

L’Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp de l’edició 2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, duta a terme per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB); l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat); l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona.

L’ECVHP és una operació estadística quinquennal integrada al Programa Anual d’actuació estadística.

En aquesta operació de camp s’han realitzat més de 12.000 enquestes presencials amb metodologia CAPI a les llars de Catalunya:

  • 4.230 enquestes sobre la composició i característiques de les llars.
  • 8.000 entrevistes a individus.

L’objectiu principal de l’enquesta és disposar d’un instrument que permeti:

  • Recollir i analitzar dades sobre la renda i les condicions de vida de la població de Catalunya i de les seves àrees metropolitanes (Barcelona, Lleida, Girona, Manresa i Tarragona-Reus).
  • Observar les tendències evolutives de les formes de vida, l’estructura social, les classes socials i l’estratificació social al territori i la identificació dels trets territorials distintius.
  • Conèixer i analitzar els grups socials i les seves característiques, tot identificant els factors que condicionen la formació d’aquests grups i analitzant els tipus de desigualtats existents entre ells, així com les tendències de convergència o divergència que s’observen en les seves formes de vida.

Enquesta Condicions de Vida 2011