Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011-12

Client: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB):

L’Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp de l’edició 2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, duta a terme per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB); l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat); l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona.

L’ECVHP és una operació estadística quinquennal integrada al Programa Anual d’actuació estadística.

En aquesta operació de camp s’han realitzat més de 12.000 enquestes presencials amb metodologia CAPI a les llars de Catalunya:

  • 4.230 enquestes sobre la composició i característiques de les llars.
  • 8.000 entrevistes a individus.

L’objectiu principal de l’enquesta és disposar d’un instrument que permeti:

  • Recollir i analitzar dades sobre la renda i les condicions de vida de la població de Catalunya i de les seves àrees metropolitanes (Barcelona, Lleida, Girona, Manresa i Tarragona-Reus).
  • Observar les tendències evolutives de les formes de vida, l’estructura social, les classes socials i l’estratificació social al territori i la identificació dels trets territorials distintius.
  • Conèixer i analitzar els grups socials i les seves característiques, tot identificant els factors que condicionen la formació d’aquests grups i analitzant els tipus de desigualtats existents entre ells, així com les tendències de convergència o divergència que s’observen en les seves formes de vida.

Enquesta Condicions de Vida 2011