Enquestes de Victimització 2019

L’Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp de l’Enquesta de Victimització 2019. Es tracta d’una estadística oficial de caràcter anual prevista a la Llei del Pla Estadístic de Catalunya. L’enquesta  té com a objectiu conèixer la percepció de la població sobre el nivell de seguretat, així com les seves experiències de victimització durant l’any 2018.

L’enquesta s’ha realitzat en dues fases: una a 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  a instàncies de l’IERMB (EVAMB 2019) i una altra a la ciutat de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona (EVB 2019):

  • A l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha seguit la metodología CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador) i s’han realitzat 3.617 enquestes entre els residents majors de 18 anys seleccionats de manera aleatòria, als quals se’ls ha enviat prèviament una carta d’invitació. El treball de camp s’ha realitzat entre els mesos d’abril i maig.
  • A Barcelona s’ha seguit una estratègia multicanal: CAWI (enquestes online amb suport telefònic) pels menors de 65 anys i CATI (telefònic) pels majors de 64 anys, tots prèviament convidats per carta, i s’han realitzat un total de 1.049 enquestes durant el mes de juny.