L’Institut Opinòmetre ha realitzat aquest any 2018 l’enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona per Barcelona Activa.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat aquest any 2018 l’enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona per Barcelona Activa.

És un estudi que té per objectiu saber l’opinió dels barcelonins i barcelonines sobre el turisme a la ciutat. La població objectiu és la població de Barcelona de 18 anys i més. La metodologia és enquestes personals al domicili realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI) al domicili.

La grandària de la mostra és de 4.968 entrevistes repartides per mesos durant l’any 2018 (de febrer a desembre dividit en quatre onades que coincideixen amb els trimestres).

Procediment de mostreig aleatori estratificat amb quotes i afixació: estrats que es formen per l’encreuament del territori (5 unitats territorials són a nivell de districte i en els altres 5 es baixa a barri –turístic- o agrupació de barri –no turístics-) amb el sexe, l’edat (6 trams) i la nacionalitat dels ciutadans (espanyola i estrangera). L’afixació és fixa a nivell territorial i dins de cada unitat territorial és proporcional a la població segons el padró municipal d’habitants.