ENQUESTES SOBRE LA MOBILITAT POST-COVID19 A LES ÀREES METROPOLITANES DE BARCELONA, CAMP DE TARRAGONA I DE GIRONA, 2022.

Opinòmetre ha rebut l’encàrrec per realitzar els treball d’assistència tècnica pel que fa referència al disseny de la mostra, de la realització dels treball de camp necessari per realitzar l’enquesta, el seu control i el seu seguiment, així com la realització de les tasques de tractament de dades i depuració de les 6.000 enquestes sobre la mobilitat post-covid19 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona i de Girona. Aquestes enquestes es duen a terme amb fons del projecte d’investigació amb referència 2020 PANDE 0058, amb títol “La sostenibilitat financera i ambiental del sistema de mobilitat en les grans àrees urbanes de Catalunya després de la Covid19”, concedit per AGAUR-Generalitat de Catalunya.