CONDICIONS D’ÚS I
POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació continguda en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, del Reglament general de protecció de dades (RGPD-Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal i la garantia dels drets digitals i de la resta de disposicions legals vigents aplicables a l’efecte, es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de Opinometre.com (d’ara endavant, el lloc) és OPINÒMETRE S.L., amb Adreça a Av. Josep Tarradellas 8-10, 08029 Barcelona, amb número C.I. F: B-60003159 (en endavant, OPINÒMETRE).

USUARIS

L’accés i/o ús dels portals de OPINÒMETRE atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús i política de privacitat aquí reflectides.

ÚS DEL PORTAL

El lloc de OPINÒMETRE proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (en endavant, “els continguts”) a internet pertanyents a OPINÒMETRE o als seus llicenciataris, als quals l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Informació bàsica

Responsable Opinòmetre S.L.
Propòsit Responent a les sol·licituds de contacte o d’informació
Examinar la candidatura a una vacant
Realitzar estudis estadístics
Legitimació Consentiment de l’interessat, ja sigui directament a través del formulari de Opinòmetre S.L. o formularis del lloc web opinometre.com o pel consentiment expressat al seu proveïdor de telefonia.
Destinataris Opinòmetre SL i empreses del grup
The Rocket Science Group LLC i Facebook Irlanda Ltd, Google Drive, Box, Arsys i 1&1 IONOS, algunes dades de la botiga fora de la UE, organitzada per Privacy Shield.
Drets Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació d’ús i portabilitat

Informació addicional

En compliment del que disposa la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, OPINÒMETRE S.L. es comunica que:
Les dades introduïdes en els formularis s’emmagatzemaran en els servidors de OPINÒMETRE S.L., responsables del tractament, que garanteixen les mesures de seguretat exigides per la normativa legal vigent de protecció de dades i esmentades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

OPINÒMETRE S.L. es responsabledel tractament i es compromet a no cedir les dades a una finalitat diferent per a la qual han estat recollides, ni a assignar de manera il·legítima a terceres persones. Així mateix, es compromet al tractament de les seves dades confidencialment i a l’aplicació de les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons el que estableix la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades i esmentades anteriorment.

Dades de contacte del responsable del tractament de dades:
OPINÒMETRE SL
B60003159
Josep Tarradellas 8-10 ático 2a
08029 Barcelona
protecciodedades@opinometre.com
93 321 81 82

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Opinòmetre S.L. tracta la informació facilitada per l’usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diferents tipus realitzades per la web i s’utilitzaran per a la realització d’estudis estadístics en nom propi o dels nostres clients. Depenent de la naturalesa de l’aplicació, per a l’apartat “Parlem?” la finalitat del tractament és gestionar diverses consultes (com la sol·licitud de pressupostos o altres sol·licituds comercials i/o informatives dels serveis o productes de la nostra empresa) i, Per a l’apartat “treballa amb nosaltres” l’objectiu és examinar la idoneïtat de la feina a la qual es va postular, així com per a llocs de treball que puguin sorgir en el futur, si no s’ha indicat d’una altra manera, així com contactar amb vostè per trucar Telèfon o per correu electrònic només per a concertar entrevistes de feina o per gestionar aspectes relacionats amb el procés de selecció.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari i mentre es mantingui la relació comercial o com a persona de contacte o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En el cas d’estudis estadístics, aquesta vegada serà donada per la validesa o necessitat de l’estudi, en qualsevol cas d’un termini raonable.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades que utilitzem té el seu origen en la nostra pròpia pàgina web, prèvia acceptació per l’usuari, i per les dades dels directoris d’accés públic que la persona afectada ha donat el seu consentiment. Les dades es recullen i conserven d’acord amb la normativa legal vigent sobre protecció de dades i a dalt, seguint el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’únic destinatari d’aquestes dades és Opinòmetre S.L. que no cedeix aquestes dades a tercers excepte en els casos d’obligacions legals. Per a la recollida i tractament de les dades OPINÒMETRE utilitza diverses eines de tercers que actuen com a gestors de processament de dades. Les empreses que són titulars d’aquestes eines són The Rocket Science Group LLC i Facebook Ireland Ltd. Tots ells asseguren Opinòmetre que compleixen estrictament amb el RGPD i alguns emmagatzemen les dades fora de la UE, acceptades en l’acord UE-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/list .
Addicionalment, les eines d’emmagatzematge com Google Drive, Box, Arsys i 1 & 1 IONOS podrien sol·licitar dades de l’usuari per a que pugui accedir a la informació enviada des de Opinòmetre S.L. o dades d’acollida dels clients de Opinòmetre S.L.

Quins són els seus drets?

Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se per part de OPINÒMETRE S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de l’altra Actuacions que procedeixin en dret.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals a Opinòmetre.
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar que se suprimeixin, entre altres motius, en cas que les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que es Recollit.
En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només els conservem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, fins i tot en l’elaboració de perfils. Opinòmetre deixarà de tractar les dades, excepte per raons legítimes o per exercir o defensar possibles reclamacions.
En virtut del dret de portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets prèviament descrits, haurà d’enviar un escrit identificant la referència “protecció de dades”, amb una còpia del seu DNI, a OPINÒMETRE S.L.

Dades de contacte del responsable del tractament de dades:
Opinòmetre S.L.
B60003159
Josep Tarradellas 8-10 ático 2a
08029 Barcelona
protecciodedades@opinometre.com
93 321 81 82

Quines formes de reclamació hi ha?

Si consideres que les teves dades no s’han adreçat adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

OPINÒMETRE per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix (a efectes d’imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips. , combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de OPINÒMETRE o els seus llicenciataris. Tots els drets reservats. Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent-hi la forma de posar a disposició, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà. Tècnica, sense l’autorització de OPINÒMETRE. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de OPINÒMETRE. Podrá visualizar los elementos del Site e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.

COMUNICACIONES DE DATOS EFECTUADAS POR EL PROPIO USUARIO

El Usuario sabe y acepta que al utilizar algunos de los servicios ofrecidos por OPINÒMETRE en el Sitio Web, sus datos personales se mostrarán en el mismo pudiendo ser visualizados por otros usuarios del Sitio Web. Este es el caso de los comentarios efectuados en la sección blog, en los que el nombre del Usuario se hará público junto al correspondiente comentario. El Usuario no debe facilitar a través del Sitio Web datos personales relativos a terceras personas. El Usuario se obliga a mantener indemne a OPINÒMETRE ante cualquier posible reclamación, multa o sanción que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario del deber descrito en este párrafo.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

En la medida permitida por ley aplicable, OPINÒMETRE no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

MODIFICACIONES

OPINÒMETRE se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Site, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su Site.

EMPLEO DE COOKIES

OPINÒMETRE podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del USUARIO por su Site. Las cookies se asocian únicamente a un USUARIO anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del USUARIO. El USUARIO podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por OPINÒMETRE, sin que ello perjudique la posibilidad del USUARIO de acceder a los Contenidos.

ENLACES

En el caso de que en el Site se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, OPINÒMETRE no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso OPINÒMETRE asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

OPINÒMETRE podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre OPINÒMETRE y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de Barcelona.
Els serveis de OPINÒMETRE s’ofereixen principalment en l’àmbit territorial d’Espanya.