RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

L’Institut Opinometre, sota l’observança de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el posterior Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, ha elaborat els següents protocols d’actuació:

  • Protocol adreçat a tots els professionals de la empresa OPINOMETRE, S.L. sobre l’actuació davant d’un cas d’assetjament laboral, per raó de gènere o sexual (juliol 2019). Aquest protocol ha estat elaborat seguint les recomanacions de la Guia per elaborar un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
  • Pla de conciliació (agost 2019). Aquest pla ha estat elaborat seguint les indicacions de la publicació “Conciliación de la vida laboral, familiar y personal” del Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya.

L’Institut Opinòmetre col·labora amb Càritas (Feina amb Cor). El projecte Feina amb Cor és un servei d’acompanyament a l’ocupació per a persones que porten més d’un any a l’atur.

L’Institut Opinòmetre destina part dels seus beneficis a l’Associació de Víctimes de Trànsit (PAT-APAT).