Estudis de l’àmbit de la salut: estudis qualitatius i quantitatius relacionats amb el sistema sanitari, els àmbits mèdics i de la indústria farmacèutica. L’Institut Opinòmetre realitza:

  • Enquestes de salut a la població.
  • Enquestes de satisfacció a usuaris de sanitat pública i privada.
  • Enquestes per a la priorització, valoració social i contingent en tractaments i política sanitària.

Els principals estudis destacats en aquest àmbit són:

Informe Future Health Index (FHI) El FHI és un indicador de recent creació, en ple desenvolupament metodològic. Opinòmetre ha efectuat una revisió metodològica crítica, tant de la construcció de l’indicador com del disseny de la mostra i dels resultats obtinguts.

Philips, 2017

Recerca i desenvolupament de coneixement i eines per mesurar l’estat de salut. Institut Opinòmetre va realitzar 500 enquestes personals (CAPI) a una mostra d’individus.

The EuroQol Group. EQ-5D-5L, 2017

Realització d’enquestes de qualitat del servei i satisfacció dels usuaris del sistema públic de salut (PLAENSA), i la realització d’enquestes per al Baròmetre Sanitari de Catalunya (CatSalut) amb l’objectiu de conèixer les expectatives i valoracions dels ciutadans de Catalunya respecte al servei de salut públic i privat.

Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), 2017

La sanitat espanyola en xifres. El resultat del projecte és un llibre que ofereix una comparativa crítica de l’evolució dels indicadors clau del sistema nacional de salut per CCAA i totals d’Espanya entre dos moments del temps. Elaborat a partir de fonts secundàries (INCLASS i INE, fonamentalment) l’estudi revisa més de 100 indicadors.

Cercle de la Sanitat i Fundació Gaspar Casal, 2016-2018

Realització del disseny mostral i execució del treball de camp amb 9.000 entrevistes mitjançant mètode CATI de l’estudi de la prevalença de malalties inflamatòries (IMID) en la població espanyola

Antares Consulting, 2016

Recolzament tècnic a partir de tècniques qualitatives i quantitatives en diferents Centres d’Atenció Primària de Barcelona per a l’Estudi d’Avaluació del Programa: “Estratègia Poblacional per Millorar la utilització dels medicaments, estat de situació dels coneixements i actituds sobre els medicaments i la teràpia farmacològica “

Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), 2014

4000 enquestes per conèixer l’opinió i la percepció sobre els seus problemes de salut, estils de vida, activitats preventives i utilització dels serveis sanitaris.

Agència de Salut Pública (ASPB) 2011