Els estudis en matèria de turisme que desenvolupa l’Institut Opinòmetre es conceben i dissenyen per portar a terme el seguiment de l’activitat turística i potenciar la gestió intel·ligent de la informació i el coneixement, amb la finalitat de dotar al sector turístic d’anticipació i reacció davant els canvis de l’entorn, oferir major probabilitat d’èxit en la implementació de l’estratègia, identificar oportunitats i facilitar canvis de cultura corporativa.

Els principals estudis realitzats en aquest àmbit són:

Servicio Público Estatal (SEPE). Ministerio de Trabajo e Inmigración

Estudi de les característiques sociodemogràfiques i de perfils competencials del treballadors del sector turístic a Espanya.

Institut d’Estadística de Catalunya. IDESCAT

Recollida de dades corresponents a les operacions estadístiques del viatges dels catalans i els espanyols a Catalunya.

Tea Cegos-Barcelona Turisme

Demanda i despesa estimada de visitants a la ciutat de Barcelona. Quantificació del nombre de visitants, turistes i excursionistes.

Tea Cegos-Consultur

Enquesta sobre la imatge turística a Lloret de Mar.

Tea Cegos-Consultur-IMTUR

Enquestes al sector turistic comercial i característiques de la demanda turística a Palma de Mallorca.

Turisme de la Val d’Aran-Conselh Generau d’Aran

Enquestes d’avaluació dels serveis turístics a la Val d’Aran.

Diputación de Málaga-Escuela de Organización Industrial (EOI)

Desarrollo del proyecto de prospectiva de tendencias, actitudes y motivaciones de mercados turísticos emisores para la provincia de Málaga (MERCATURIST).