Presentació del llibre: “La Sanidad española en cifras”

El Círculo de la Sanidad i la Fundació Gaspar Casal presenten al Ministeri de Sanitat “La Sanidad española en cifras 2018“ un informe bianual que mostra els principals indicadors que descriuen el funcionament i resultats del sistema sanitari. La doctora Alicia Coduras, investigadora de l’Institut Opinòmetre ha participat en aquest estudi com a coordinadora del llibre.
Una de les conclusions de l’estudi és que la sanitat pública espanyola “va mantenir la seva reconeguda posició en el marc global i europeu, resistint el clima econòmic advers i iniciant un camí de millora en diversos apartats“.
El llibre inclou informació relativa a la inversió, les llistes d’espera, l’evolució demogràfica, la mortalitat, la caracterització sociodemogràfica i de benestar de la població, els estils de vida i els determinants biològics i socials, entre altres apartats. Així mateix, conté informació específica per comunitats autònomes, una cosa especialment rellevant si es té en compte que la sanitat és una competència transferida en una part important a les autonomies.

 

 

 

 

 

 

La pressió assistencial va augmentar progressivament a Espanya entre els anys 2012 i 2016 de forma discreta i d’acord amb l’augment de necessitats de la població, i especialment, la major de 65 anys. L’esperança mitjana de vida es va situar en 82,5 anys, una de les més altes del món, per la qual cosa la problemàtica associada a l’envelliment és un dels grans reptes que afronta el nostre sistema sanitari en totes les Comunitats Autònomes. Així mateix, l’elevada taxa de desocupació juvenil, incrementa l’índex de dependència juvenil en nombroses comunitats autònomes, per la qual cosa aquest apartat necessita també d’atenció al costat de la dependència de persones majors.
La taxa de mortalitat general ajustada per edat espanyola va disminuir un 3,5% entre els anys 2012 i 2015, de manera que el nostre país va ocupar aquest any la desena posició entre 32 països europeus. Les causes més prevalents són les associades amb malalties del sistema respiratori, les neoplàsies malignes de còlon i canal rectal, el consum de drogues i la mortalitat perinatal.
En l’apartat de la morbiditat, 5 taxes (Hospitalització de diabetis, tuberculosi, malalties cerebrovasculars, malalties hipertensives i EPOC), van disminuir en més del 50% de les autonomies entre els anys 2012 i 2016. Les taxes menys elàstiques han estat les d’accidents (laborals i de trànsit). L’asma, la diabetis i els trastorns mentals (especialment l’Alzheimer) han augmentat lleu però significativament).
En estils de vida, cal destacar 5 disminucions positives (taxa de risc de bevedors d’alcohol, consum de tabac, nounats prematurs, taxa de pobresa i percentatge de persones de 25-64 anys amb estudis inferiors a primaris) i 4 augments amb impacte negatiu (sedentarisme, consum de cànnabis en població major i adolescent, sobrepès i obesitat i nounats amb baix pes)
Finalment, destaquem que la cobertura de població pel sistema de sanitat públic està entorn del 99% de la població en totes les autonomies i que la despesa pública ha augmentat discretament, si bé, no de manera uniforme en totes les autonomies, advertint-se que seria desitjable un increment d’inversió en recursos humans i materials amb la finalitat de millorar la gestió i ajustar la demanda als serveis minorant l’impacte de les llistes i temps d’espera, aspecte més feble de l’estructura del sistema.

L’Institut Opinòmetre participa al GEM, un projecte d’investigació que té per objectiu obtenir dades sobre emprenedoria arreu del món

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d’investigació que es fa des d

La Dra Alicia Coduras a la presentación de l’Informe GEM Internacional

e fa 20 anys i que té per objectiu l’obtenció de dades sobre l’activitat emprenedora arreu del món, a partir d’una extensa xarxa internacional que engloba en l’actualitat més de 49 països demostrant així que l’informe és un referent mundial en l’estudi de l’activitat emprenedora.

En concret, l’Institut Opinòmetre participem com a proveïdor d’enquestes de l’estat espanyol i com a assessors tècnics en la redacció de l’informe d’Aràbia Saudita i supervisors de la realització del treball de camp en aquest país i en els Emirats Àrabs Units.

Un aspecte que cal ressaltar és que enguany s’ha presentat per primera vegada un nou índex anomenat NECI (National Entrepreneurship Context Index) o Índex Nacional d’Estat del Context per Emprendre, que proporciona en una sola xifra la nota que té el context global d’un país pel que fa al desenvolupament d’activitats emprenedores. Aquest índex l’ha creat la Dra. Alicia Coduras, Técnica Superior Estadística de l’Institut Opinòmetre  pel que fa a la seva conceptualització y formula matemàtica. Gràcies a aquest índex, que és una mitjana ponderada dels 12 pilars que composen les principals condicions del context per emprenedors (finançament, polítiques i programes governamentals, educació i formació emprenedora, transferència d’I+D, infraestructura legal i comercial,  estat del mercat intern, infraestructura física i de serveis i normes socials i culturals) s’ha pogut establir, per primera vegada, un rànquing que proporciona la posició relativa dels països en aquest apartat. La ponderació es fa a partir de la importància que han atorgat els experts que avaluen aquestes condicions a les mateixes pel que fa a la seva contribució a l’any en curs a l’estat global de l’entorn per emprendre. L’informe GEM Espanya es presentarà en els propers mesos.

Alguns titulars de l’informe:

  • Gairebé 1 de cada 5 emprenedors treballen amb els seus familiars. Colòmbia, els Emirats Àrabs i l’Uruguai son els països amb el nivell més alt de l’empresariat familiar, on l’emprenedoria familiar significa més s’un terç dels emprenedors.
  • El país amb la taxa més elevada de gig economy (negocis propis desenvolupats amb suport d’eines digitals) i d’economia col·laborativa , és la República de Corea (més del 20% de la població adulta). Israel, Xile, Irlanda i els Estats Units també compten amb altes taxes de gig economy i d’economia col·laborativa, amb la participació de més del 10% de la població adulta en aquestes activitats.  Aquesta nova comparació internacional mostra que la implicació en aquesta activitat economia és significatiu arreu del món.
  • En les economies d’ingressos baixos, els comerços a l’engròs representen més de la meitat dels emprenedors. En canvi, a les economies d’alts ingressos, gairebé el 50% o més de l’activitat emprenedora té lloc en indústries de serveis o tecnología.
  • En tres països d’Europa (Països Baixos, Polònia i Suècia) prop de tres quartes parts dels adults declaren que és fàcil iniciar un negoci en els seus països, els percentatges més alts de les 49 economies estudiades. Als Països Baixos, Polònia, Turquia, Tailàndia, Guatemala i Madagascar, més del 80% de les persones pensen que  emprendre és una bona oportunitat de futur. Tailàndia també és el país on hi ha la percepció més elevada (87% de la població adulta) de que els mitjans de comunicació representen als emprenedors positivament. Finalment, Suècia, és l’economia més destacada pel que fa a percepció d’existència d’oportunitats emprenedores: el 82% dels adults creuen que hi ha moltes oportunitats al seu país per crear noves empreses.

Podeu descarregar l’informe sencer en aquest link

L’Institut Opinòmetre us desitja Bones Festes

Aquest any 2018, l’Institut Opinòmetre ha fet 25 anys. Han estat 25 anys de dedicació al que és la nostra vocació i el nostre estímul, amb l’empenta i la motivació del primer dia, però amb tota la saviesa i l’ofici que dóna l’experiència.

Per això, només tenim paraules d’agraïment per a tots aquells que, al llarg d’aquests anys, han recorregut part del camí amb nosaltres, tant els professionals que ens han enriquit amb la seva dedicació, com els clients que, amb la seva generositat, han ajudat de manera decisiva a consolidar l’Institut Opinòmetre. De tots hem aprés i amb tots volem seguir aprenent en el futur.

I així, satisfets i agraïts, mirem aquests anys recorreguts només amb l’afany de prendre impuls per recórrer tot el camí que tenim per davant i que desitgem, de tot cor, poder emprendre junts.

Bones Festes i per 25 anys més.

L’Institut Opinòmetre realitza l’Enquesta d’Usos lingüístics de la població catalana entre juny i setembre de 2018.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta d’Usos lingüístics de la població catalana (EULP 2018) entre els mesos de juny i setembre de 2018.

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística corresponent que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l’Idescat.

L’EULP 2018 és la quarta edició de l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya, que ja es va fer els anys 2003, 2008 i 2013. L’Enquesta, amb el qüestionari disponible en català, castellà i occità, segueix la metodologia multicanal perquè els enquestats puguin respondre’l per un dels tres canals possibles: Internet, telefònic o presencial.

L’objectiu principal de l’EULP 2018 és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal de la població a Catalunya, amb especial interès per la situació de l’ús del català. Un objectiu secundari, lligat al fet de tractar-se d’una enquesta periòdica, és observar l’evolució dels usos lingüístics al llarg del temps.

S’entrevisten 9.000 persones repartides per tot el territori majors de 15 anys i incloses en el Registre de població de Catalunya a 1 de gener del 2018. 

L’edició de 2018 s’ha ampliat amb 1.500 enquestes més que la mostra de 2013, que era de 7.500. L’ampliació del mostreig en millorarà la perspectiva territorial, especialment per aprofundir en el coneixement de la realitat lingüística de les àrees metropolitanes.

El treball de camp en l’edició de 2013 i la 2018 l’ha dut a terme l’Institut Opinòmetre

Per a més información, entreu aquí.

La plantilla de les ‘start-ups’ catalanes creix un 20% en un any

Les dades presentades per l’Agència per a la Competitivitat Empresarial de la Generalitat -Acció-, confirmen les dades publicades a l’estudi GEM (Global Enterpreneurship Monitor), realitzat per l’Institut Opinòmetre. Segons aquestes dades les 1.300 start-ups que hi ha a Catalunya donen feina a 13.820 treballadors, un 18% més que l’any anterior. La plantilla de les ‘start-ups’ catalanes creix un 20% en un any. Catalunya té cada cop més emprenedors repetidors.

Per a llegar la noticia sencera, entre aquí.

El Baròmetre d’Opinió Política del 2018 del CEO ha estat elaborat per l’Institut Opinòmetre

Ja podeu consultar la 3a onada del Baròmetre d’Opinió Política del 2018 del Centre d’Estudis d’Opinió elaborada per l’Institut Opinòmetre. Per a l’elaboració de l’estudi s’ha fet una enquesta personal domiciliària asistida per ordinador(mètode CAPI).

La mostra és de 1500 persones de 80 municipis i 177 seccions censals del 22 d’octubre al 12 de noviembre de 2018.