L’Institut Opinòmetre participa al GEM, un projecte d’investigació que té per objectiu obtenir dades sobre emprenedoria arreu del món

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d’investigació que es fa des d

La Dra Alicia Coduras a la presentación de l’Informe GEM Internacional

e fa 20 anys i que té per objectiu l’obtenció de dades sobre l’activitat emprenedora arreu del món, a partir d’una extensa xarxa internacional que engloba en l’actualitat més de 49 països demostrant així que l’informe és un referent mundial en l’estudi de l’activitat emprenedora.

En concret, l’Institut Opinòmetre participem com a proveïdor d’enquestes de l’estat espanyol i com a assessors tècnics en la redacció de l’informe d’Aràbia Saudita i supervisors de la realització del treball de camp en aquest país i en els Emirats Àrabs Units.

Un aspecte que cal ressaltar és que enguany s’ha presentat per primera vegada un nou índex anomenat NECI (National Entrepreneurship Context Index) o Índex Nacional d’Estat del Context per Emprendre, que proporciona en una sola xifra la nota que té el context global d’un país pel que fa al desenvolupament d’activitats emprenedores. Aquest índex l’ha creat la Dra. Alicia Coduras, Técnica Superior Estadística de l’Institut Opinòmetre  pel que fa a la seva conceptualització y formula matemàtica. Gràcies a aquest índex, que és una mitjana ponderada dels 12 pilars que composen les principals condicions del context per emprenedors (finançament, polítiques i programes governamentals, educació i formació emprenedora, transferència d’I+D, infraestructura legal i comercial,  estat del mercat intern, infraestructura física i de serveis i normes socials i culturals) s’ha pogut establir, per primera vegada, un rànquing que proporciona la posició relativa dels països en aquest apartat. La ponderació es fa a partir de la importància que han atorgat els experts que avaluen aquestes condicions a les mateixes pel que fa a la seva contribució a l’any en curs a l’estat global de l’entorn per emprendre. L’informe GEM Espanya es presentarà en els propers mesos.

Alguns titulars de l’informe:

  • Gairebé 1 de cada 5 emprenedors treballen amb els seus familiars. Colòmbia, els Emirats Àrabs i l’Uruguai son els països amb el nivell més alt de l’empresariat familiar, on l’emprenedoria familiar significa més s’un terç dels emprenedors.
  • El país amb la taxa més elevada de gig economy (negocis propis desenvolupats amb suport d’eines digitals) i d’economia col·laborativa , és la República de Corea (més del 20% de la població adulta). Israel, Xile, Irlanda i els Estats Units també compten amb altes taxes de gig economy i d’economia col·laborativa, amb la participació de més del 10% de la població adulta en aquestes activitats.  Aquesta nova comparació internacional mostra que la implicació en aquesta activitat economia és significatiu arreu del món.
  • En les economies d’ingressos baixos, els comerços a l’engròs representen més de la meitat dels emprenedors. En canvi, a les economies d’alts ingressos, gairebé el 50% o més de l’activitat emprenedora té lloc en indústries de serveis o tecnología.
  • En tres països d’Europa (Països Baixos, Polònia i Suècia) prop de tres quartes parts dels adults declaren que és fàcil iniciar un negoci en els seus països, els percentatges més alts de les 49 economies estudiades. Als Països Baixos, Polònia, Turquia, Tailàndia, Guatemala i Madagascar, més del 80% de les persones pensen que  emprendre és una bona oportunitat de futur. Tailàndia també és el país on hi ha la percepció més elevada (87% de la població adulta) de que els mitjans de comunicació representen als emprenedors positivament. Finalment, Suècia, és l’economia més destacada pel que fa a percepció d’existència d’oportunitats emprenedores: el 82% dels adults creuen que hi ha moltes oportunitats al seu país per crear noves empreses.

Podeu descarregar l’informe sencer en aquest link

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona per Barcelona Activa.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat aquest any 2018 l’enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona per Barcelona Activa.


És un estudi que té per objectiu saber l’opinió dels barcelonins i barcelonines sobre el turisme a la ciutat. La població objectiu és la població de Barcelona de 18 anys i més. La metodologia és enquestes personals al domicili realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI) al domicili.
La grandària de la mostra és de 4.968 entrevistes repartides per mesos durant l’any 2018 (de febrer a desembre dividit en quatre onades que coincideixen amb els trimestres).

L’Institut Opinòmetre us desitja Bones Festes

Aquest any 2018, l’Institut Opinòmetre ha fet 25 anys. Han estat 25 anys de dedicació al que és la nostra vocació i el nostre estímul, amb l’empenta i la motivació del primer dia, però amb tota la saviesa i l’ofici que dóna l’experiència.

Per això, només tenim paraules d’agraïment per a tots aquells que, al llarg d’aquests anys, han recorregut part del camí amb nosaltres, tant els professionals que ens han enriquit amb la seva dedicació, com els clients que, amb la seva generositat, han ajudat de manera decisiva a consolidar l’Institut Opinòmetre. De tots hem aprés i amb tots volem seguir aprenent en el futur.

I així, satisfets i agraïts, mirem aquests anys recorreguts només amb l’afany de prendre impuls per recórrer tot el camí que tenim per davant i que desitgem, de tot cor, poder emprendre junts.

Bones Festes i per 25 anys més.

30.000 enquestes per diagnosticar problemes en materia de transport a Màlaga

L’Ajuntament de Màlaga ha realitzat d’octubre a desembre de 2018 30.000 enquestes a vianants, conductors, ciclistes, usuaris del transport públic i turistes amb l’objetiu de desenvolupar un model que es representarà amb un programari de simulació la mobilitat de la ciutat. Aquesta eina permetrà diagnosticar problemes en aquesta matèria i avaluar l’impacte de qualsevol actuació en l’espai públic i prioritzar la seva implementació en el temps i fins i tot disminuir els problemes inherents a la seva posada en marxa.
L’Institut OPINOMETRE ha col·laborat per a aquest projecte amb l’empresa DOYMO, adjudicataria d’aquest concurs públic.
Les enquestes s’han realitzat en punts acordats amb el Consistori i amb l’ajuda de les empreses de transport que operen a la ciutat i la Policia Local. Tant l’empresa adjudicada com l’Ajuntament han sol·licitat la col·laboració ciutadana a l’hora de realitzar les enquestes, tant domiciliàries, telefòniques com a peu de carrer. El públic al qual s’ha dirigit les enquestes és la població resident a Màlaga, en concret aquells individus les edats dels quals estan compreses entre els 14 i 80 anys. La mostra d’individus enquestats es realitzarà per zones, de manera proporcional a la població resident en cadascuna d’elles
Aquestes dades llançaran informació sobre quants viatges surten i entren diàriament de cadascuna de les zones delimitades per a l’estudi. Es busca actualitzar i aprofundir en els resultats obtinguts a través d’anteriors enquestes de mobilitat i analitzar la seva evolució, datant de 2009 l’última enquesta d’aquestes característiques.
També es vol recaptar la informació necessària per a conèixer l’origen i la destinació dels desplaçaments, la manera de transport (a peu, transport públic, bicicleta, vehicle privat…), per motiu de desplaçament (treball, estudi, oci, etc.) i per trams horaris.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Oliva, a la Comunitat Valenciana.

Aquest quart trimestre de 2018 l’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp necessaris per a poder elaborar el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) per l’Ajuntament d’Oliva, a la Comunitat Valenciana. Aquest treball de camp és la continuació d’una primera fase que es va desenvolupar el mes de juliol passat.

El pla de mobilitat és una eina necessària per a confeccionar un adequat desenvolupament urbanístic de la ciutat, ajuda a tenir una visió conjunta del municipi i a visualitzar la problemàtica en matèria de mobilitat. El conjunt d’aquestes accions són les que determinaran les estratègies que posen com a prioritat la mobilitat i accessibilitat del municipi.

 

Amb esta finalitat s’ha contractat l’empresa Institut Opinòmetre per la recollida de dades i que anirà degudament identificada i acompanyada d’agents de la Policia Local en els punts on es requereixi, així com enquestes de mobilitat a domicili mitjançant la metodologia CATI.

El mostreig ha consistit en la realització d’aforaments i la realització d’enquestes presencials en els punts assenyalats. Aquestes enquestes no han suposat en cap cas talls en el funcionament normal del trànsit.

L’Institut Opinòmetre realitza l’Enquesta d’Usos lingüístics de la població catalana entre juny i setembre de 2018.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta d’Usos lingüístics de la població catalana (EULP 2018) entre els mesos de juny i setembre de 2018.

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística corresponent que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l’Idescat.

L’EULP 2018 és la quarta edició de l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya, que ja es va fer els anys 2003, 2008 i 2013. L’Enquesta, amb el qüestionari disponible en català, castellà i occità, segueix la metodologia multicanal perquè els enquestats puguin respondre’l per un dels tres canals possibles: Internet, telefònic o presencial.

L’objectiu principal de l’EULP 2018 és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal de la població a Catalunya, amb especial interès per la situació de l’ús del català. Un objectiu secundari, lligat al fet de tractar-se d’una enquesta periòdica, és observar l’evolució dels usos lingüístics al llarg del temps.

S’entrevisten 9.000 persones repartides per tot el territori majors de 15 anys i incloses en el Registre de població de Catalunya a 1 de gener del 2018. 

L’edició de 2018 s’ha ampliat amb 1.500 enquestes més que la mostra de 2013, que era de 7.500. L’ampliació del mostreig en millorarà la perspectiva territorial, especialment per aprofundir en el coneixement de la realitat lingüística de les àrees metropolitanes.

El treball de camp en l’edició de 2013 i la 2018 l’ha dut a terme l’Institut Opinòmetre

Per a més información, entreu aquí.

L’Institut Opinòmetre ha realitzat les enquestes pel Globlal Entrepreneurship Monitor a Espanya de l’edició 2018

El Projecte GEM (Global Entrepreneurship Monitor) va néixer l’any 1997 com un  iniciativa de la London Business School i del Babson College per crear una xarxa internacional d’investigació al voltant de la creació d’empreses.

Espanya, a través de l’Institut d‘Empresa, es va incorporar al projecte GEM en la seva segona edició (2000). L’Institut Opinòmetre ha realitzat les enquestes a la població adulta (APS) pel projecte GEM Espanya des de l’edició 2001. La mostra realitzada per l’any 2018 ha estat de 28.198 enquestes CATI en les diferents comunitats autònomes d’Espanya i és la més gran que s’obté dins del Projecte GEM internacional.

La plantilla de les ‘start-ups’ catalanes creix un 20% en un any

Les dades presentades per l’Agència per a la Competitivitat Empresarial de la Generalitat -Acció-, confirmen les dades publicades a l’estudi GEM (Global Enterpreneurship Monitor), realitzat per l’Institut Opinòmetre. Segons aquestes dades les 1.300 start-ups que hi ha a Catalunya donen feina a 13.820 treballadors, un 18% més que l’any anterior. La plantilla de les ‘start-ups’ catalanes creix un 20% en un any. Catalunya té cada cop més emprenedors repetidors.

Per a llegar la noticia sencera, entre aquí.

El Baròmetre d’Opinió Política del 2018 del CEO ha estat elaborat per l’Institut Opinòmetre

Ja podeu consultar la 3a onada del Baròmetre d’Opinió Política del 2018 del Centre d’Estudis d’Opinió elaborada per l’Institut Opinòmetre. Per a l’elaboració de l’estudi s’ha fet una enquesta personal domiciliària asistida per ordinador(mètode CAPI).

La mostra és de 1500 persones de 80 municipis i 177 seccions censals del 22 d’octubre al 12 de noviembre de 2018.

 

 

L’Institut Opinòmetre present a les jornades especialitzades en construcció d’indicadors estadístics per a la UE

La doctora Alicia Coduras, tècnica estadística de l’Institut Opinometre ha estat convidada enguany a les jornades “2018 Community of Practice Meeting on Composite Indicators and Scoreboards” organitzades anualment per la secció de la Comissió Europea especialitzada en construcció d’indicadors estadístics per a la Unió Europea (Community of Practice).

Aquesta secció, està subdividida en àrees que dissenyen, recullen i tracten la informació necessària per a construir indicadors i índex complexes en diferents àmbits, incloent els que es relacionen amb la petita i mitjana empresa i l’emprenedoria.  Alicia Coduras va presentar la ponència titulada “Understanding the entrepreneurial phenomenon and its transformative benefits”, exposant els principals indicadors que ofereix actualment el projecte GEM, alguns dels quals fa servir una subsecció de la Community of Practice des de fa cinc anys.

Els recents progressos de l’observatori GEM cap a la construcció de nous indicadors sintètics i complexos, ha resultat de gran interès per al col·lectiu científic que es reuneix anualment al Head of Modeling, Indicators and Impact Evaluation Unit European Commission, Joint Research Centre ubicat a Ispra, Itàlia.

Aquestes jornades constitueixen una gran oportunitat de trobada entre els especialistes estadístics de les principals organitzacions mundials en matèria socioeconòmica (Nacions Unides, Banc Mundial, World Economic Forum i moltes més) per a presentar, analitzar, debatre i millorar els principals indicadors que fan servir els gestors de polítiques públiques de tot el mon.